Hyödyllisiä linkkejä

Hyödyllisiä linkkejä arki- ja lähiliikunnan edistämiseen.

Kotimaisia linkkejä

Hankkeet ja kehittämisohjelmat

BOAF

Suomen Ladun BOAF-hanke (Benchmarking of Outdoor Activity Facilities) etsi maailmalta ulkoliikuntaa edistäviä ideoita, uusia lajeja, ulkoliikuntapaikkoja ja yhteistyömuotoja eri organisaatioiden välillä. Hankkeessa tutustuttiin ulkoilun hyviin käytäntöihin sekä uusiin ratkaisuihin ja kehitysmalleihin, joita voitaisiin hyödyntää Suomessa.

Hyvinvointi-Suomen liikuntaympäristöt -hanke

Hyvinvointi-Suomen liikuntaympäristöt  on osa Museoviraston Rakennettu hyvinvointi -hanketta. Sen tavoitteena on esittää ja arvioida sotien jälkeisen liikuntarakentamisen päälinjat ympäristö- ja rakennustyypeittäin sekä lajeittain.

Liikkuva aikuinen

Vuonna 2020 aloitettu ohjelma on jatkoa Kunnossa kaiken ikää -ohjelmalle (KKI), joka päättyi vuonna 2019. Liikkuva aikuinen -ohjelman painotus on edelleen arkisen aktiivisuuden ja liikkumisen kehittämisessä.

Muutosta liikkeellä!

Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020. Sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö.

PYKÄLÄ-projekti

Pyöräily ja kävely osaksi kaupunkien liikennejärjestelmää. PYKÄLÄ I ja PYKÄLÄ II olivat Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernen vetämät tutkimus- ja kehitysprojektit vuosina 2009 – 2011 ja 2011 – 2013. Projektien tarkoitus oli tuottaa tietoa suomalaisten kaupunkien ja ministeriöiden avuksi liikenteen ja maankäytön suunnitteluun, poliittisen päätöksenteon ohjaukseen sekä pyöräilyn ja kävelyn edistämiseen liikennemuotoina ja arkiliikuntana. Projektien tulokset ovat luettavissa sivustolla.

SULKA II -hanke

Suomen Ladun Sulka II (Suomen ulkoilumahdollisuuksien katselmus) -hankkeessa selvitettiin kuntien ulkoiluolosuhteiden muutosta, nykytilaa ja tulevaisuuden ennusteita.

TEHYLI-olosuhderyhmä

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan -olosuhderyhmä edistää poikkihallinnollisesti valtiohallinnon eri sektoreiden ja olosuhdeasiantuntijatahojen kesken arkiympäristön kehittämistä kansalaisten terveysliikuntaan kannustavaksi. TEHYLI-olosuhderyhmää koordinoivat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Kunnossa kaiken ikää -ohjelma.

Oppaat ja suositukset

Aktiivisen kaupunkiympäristön toimintasuunnitelma

Miten luodaan aktiivisen kaupunkiympäristön (Urban Active Environment, UActivE) toimintasuunnitelma: opittua ja tapaustutkimuksia viidestä eurooppalaisesta kaupungista SPAcE EU -projektin tiimoilta. Oppaan esittelemät esimerkit viidestä Euroopan kaupungista toimivat SPAcE-projektin pilottikuntina.

Kevyen liikenteen väylät liikuntapaikkoina – Suunnittelu ja vuorovaikutus

Tiehallinnon selvityksiä 16/2005.

Korkeakoululiikunnan suositukset 2018

Korkeakoululiikunnan päivitetyt suositukset & muita korkeakoululiikunnan ajankohtaisia teemoja. Suositukset edellyttävät, että korkeakoulujen tila- ja sisustusratkaisuja sekä toimintakulttuuria muutetaan opiskelijoiden istumisen vähentämistä tukevaksi.

Kävely ja pyöräily kaavoituksessa

Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 51/2011. Julkaisusta on myös painettu versio.

Liikuntapaikkarakentamisen oppaat

Liikuntapaikkarakentamiseen liittyvät oppaat Rakennustietosäätiön kustantamassa opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkajulkaisusarjassa.

Liikuntaympäristöt kulttuuriperintönä – opas arvioitiin

Liikuntaympäristöissä – kuten kaikissa ympäristöissä – on arvokkaita ja säilyttämisen arvoisia piirteitä. Vaikka liikunnan ja kilpaurheilun olosuhdevaatimukset muuttuvat koko ajan, voidaan liikuntaympäristöjä kehittää myös niitten kulttuurihistoriallisia arvoja kunnioittaen. Liikuntatieteellisen Seuran (LTS) ja Museoviraston yhteistyönä laatima ”Liikuntaympäristöt kulttuuriperintönä” -opas tarkastelee liikuntaympäristöjä sekä toiminnan että kulttuurihistorian näkökulmasta ja opastaa miten nämä kaksi näkökulmaa voidaan yhdistää molempien eduksi. Toimittaja Teijo Pyykkönen. Liikuntatieteellinen Seura ja Museovirasto 2013.

Melontareittien suunnitteluopas

Suunnitteluopas on tarkoitettu melontareittien suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta vastuussa oleville sekä niille, jotka käyttävät reittejä liiketoiminnassaan. Opas käsittelee melontareittejä matkailijan kannalta. Sen on laatinut Pertti Karttunen.

Talviuintipaikan rakentaminen

Suomen Ladun sivuille on koostettu ohjeita talviuintipaikan rakentamiseen. Sieltä löydät Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ohjeita talviuintipaikoille sekä Talviuintioppaan, joka auttaa selventämään talviuintipaikan ylläpitäjän velvollisuuksia ja vastuita. Lisäksi sivustolle on koottu yhteen Suomen Ladun teettämän talviuinnin hyvien käytantöjen kyselytulokset.

Terveysliikuntasuositukset

UKK-instituutin kehittämään Liikuntapiirakkaan on kiteytetty terveysliikunnan suositus 18—64-vuotiaille. Lisäksi on julkaistu useita liikuntaan liittyviä erityissuosituksia.

Turvallinen kaupunki – näkökohtia rakennetun ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen

Ympäristöministeriön julkaisemassa oppaassa käsitellään rakennetun ympäristön vaikutusta turvallisuuteen ja turvallisuudentunteeseen. Aihepiiri on jaoteltu neljään keskeiseen turvallisuusteemaan: sosiaalisesti turvallinen elinympäristö, rikoksia ja ilkivaltaa ehkäisevä elinympäristö, tapaturmia ja onnettomuuksia ehkäisevä elinympäristö sekä liikenneturvallinen elinympäristö.

Turvallisen avovesiliikuntapaikan suosituksia

Suositusten tavoitteena on parantaa avovesiliikunnan turvallisuutta, madaltaa kynnystä omaehtoiseen avovesiliikuntaan, kannustaa käyttäjälähtöiseen suunnitteluun ja lisätä yleisten uimarantojen käyttöä liikuntapaikkoina. Suositukset on laadittu Suomen Uimaliiton ja Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton (SUH) yhteisessä Altaasta avoveteen – turvallisesti -hankeessa.

Turvallisuuskävelyopas

Opas on tarkoitettu turvallisuuskävelyjen toteuttajille ja niihin osallistujille.

Vaellusreittien suunnitteluopas

Opas on laadittu Outdoors Finland -aktiviteettien kehittämisohjelman kansallisen koordinointihankkeen toimeksiannosta. Sen sisältö etenee asikkaiden tarpeiden kuvauksesta reittien suunnitteluun ja tuotteistamiseen. Oppaan laadinnasta ovat vastanneet Pirjo Räsänen ja Heli Saari.

Vaikuta paikallisesti: opas kuntavaikuttamiseen

Suuri osa arkiulkoiluun ja ulkoliikuntaan liittyvistä palveluista luodaan kunnissa. Oppaassa annetaan perustietoa kunnan päätöksenteon vaiheista. Sen tarkoitus on rohkaista paikallisyhdistyksiä vaikuttamaan kunnassa tavoitteellisesti järjestölle tärkeisiin asioihin.

Tietopankit ja verkkosivustot

Kulkulaari

SIVUSTOA UUDISTETAAN PARHAILLAAN: sivuston kehitystyö on käynnissä ja sivusto väliaikaisesti poissa käytöstä.

Kulkulaari tarjoaa tietoa kävelyn ja pyöräilyn suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Sivustolta löytyy muun muassa koti- ja ulkomaisia tutkimuksia, selvityksiä, edistämisohjelmia, kampanjakonsepteja ja verkkopalveluita. Kuvapankissa on esimerkkejä kävelyn ja pyöräilyn suunnitteluratkaisuista ja edistämiskeinoista.

www.liikuntapaikat.fi

LIPAS on suomalaisten liikuntapaikkojen tietopankki. Lipas on valtakunnallinen ja julkinen liikunnan paikkatietojärjestelmä, jota hallinnoi Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta ja rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Lipaksessa on tietoa Suomen liikuntapaikoista, virkistysalueista, ulkoilureiteistä ja liikuntatoimen taloudesta.

www.lahiliikuntapaikat.fi

Lähiliikuntapaikat.fi -sivusto on kaikille avoin ja maksuton verkkosivusto, johon on koottu  lasten ja nuorten lähiliikuntaympäristöjen kehittämistä tukevaa tieto- ja tukimateriaalia. Sivuston kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry.

www.varttuneidenlahiliikuntapaikat.fi

Varttuneiden lähiliikuntapaikat -sivusto esittelee liikkumisympäristöjä, joissa on otettu huomioon iäkkäiden ihmisten toimintakyky ja hyvinvointitarpeet.

Ulkomaisia linkkejä

Hankkeet, kehittämisohjelmat ja -verkostot

Healthy Places by Design

Healthy Places by Deisgn -ohjelma pyrkii mm. kaupunkisuunnittelun ja erilaisten menettelytapojen avulla lisäämään hyvinvointia ja arkiliikuntaa USA:ssa.

IPEN

IPEN (International Physical Activity and the Environment Network) on kansainvälinen fyysistä aktiivisuutta ja siihen liittyvää ympäristöä esille nostava verkosto.

Livable Neighbourhoods

Liveable Neigbourhoods, elävät asuinalueet, on Australiassa kehitetty suunnittelu- ja toimintaohjelma, jonka avulla pyritään toteuttamaan kestävän kehityksen strategisia tavoitteita. Ohjelman mukainen kaupunkirakenne on kompakti ja koostuu toisiinsa kytketyistä asuinalueista. Asuinalue määritellään tyypillisesti 400-450 metrin ympyrän säteellä. Näin joka kehän sisältä on 5 minuutin matka alueen keskustan palveluihin. Tutustu aiheeseen tarkemmin (englanniksi) Länsi-Australian suunnittelukomission sivuilla.

SPAcE

SPAcE (Supporting Policy and Action for Active Environments) oli kolmivuotinen EU-projekti (2015-2017), jossa haettiin hyviä käytäntöjä ja malleja arjen fyysiseen aktiivisuuteen kannustavista kaupunkiympäristöistä sekä tuotettiin ohjeistukset aktiivisen kaupunkiympäristön kehittämiseksi.

Oppaat

Activating Architecture and Urban Planning

Englanninkielisessä oppaassa Activating Architecture and Urban Planning esitellään 50 liikuntaa edistävää rakennettua ympäristöä. Julkaisija: Sports Confederation of Denmark, The Ministry of Social Affairs.

Opas HEAT-työkalun käyttöön

Maailman terveysjärjestö WHO:n Euroopan toimiston kehittämä Health Economic Assessment Tool (HEAT) mittaa aktiivisen kaupunkiympäristön taloudellista arvoa terveysvaikutusten kautta. Päivitetty opas tarjoaa ohjeet kävelyn ja pyöräilyn vaikutusten määrittämiseen suhteessa mm. hiilidioksidipäästöihin ja yksilön terveyteen.

Pin It on Pinterest