Etusivu » Yleistä » Suunnittelijoille

Suunnittelijoille

Ideakortit suunnittelun avuksi

Eri aiheista koottujen ideakorttien tavoitteena on antaa konkreettisia vinkkejä liikunnan olosuhteiden huomioimiseksi suunnittelutyössä. Ideakortit käsittelevät liikuntapaikkojen mitoitusta, golfkentän rakentamista, hevosurheilua, pyöräilyä kaupunkiympäristössä sekä arkiliikuntaolosuhteiden parantamista asuinkortteleissa. Kortit löytyvät PDF-muodossa Ideakortit-välilehdeltä.

Liikunnan huomioiminen kaavoitusprosessissa

Elinympäristön muutosta ohjataan kaavoituksen avulla. Kaavoitus on luonteeltaan monialaista, julkisen sektorin vastuulla olevaa toimintaa. Kaavoitus perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (1999). Siinä kaavoitus on jaettu kolmeen erilaiseen kaavamuotoon, joita ovat maakunta-, yleis- ja asemakaavoitus. Kaavoitus etenee niiden kaikkien osalta samoihin vaiheisiin jaksotetun prosessin kautta. Kaavoitusprosessin päävaiheet ovat aloitus-, valmistelu-, ehdotus- ja hyväksymisvaihe sekä kaavan toteutumisen ja vaikutusten seuranta. Alla on suosituksia keinoista, joilla liikunnan olosuhteita voi kytkeä tiiviimmin mukaan kaavoitusprosessiin. Innostavia esimerkkejä Suomessa toteutetuista kohteista, joissa liikunnan olosuhteita on eri tavoin painotettu suunnittelussa ja rakentamisessa, voi selata Käytännön esimerkit -sivulla.

Ennakointi ja jatkuva vuorovaikutus

Kunnan eri toimialojen jatkuva vuorovaikutus ja tiedonsiirto ajankohtaisista hankkeista ja kehitysnäkymistä on tärkeää. Edistäviä tekijöitä ovat esimerkiksi liikuntatoimen ja maankäytön suunnittelun toimipaikkojen fyysinen läheisyys tai säännölliset tapaamiset (vuotuinen ajankohtaisfoorumi tai vastaava sisäinen seminaari). Liikunnan olosuhteisiin liittyvän tutkimustiedon ja muiden taustaselvitysten kerääminen esimerkiksi oppilaitosyhteistyön avulla on suositeltavaa.

Aloitusvaihe

Aloitusvaiheessa on hyvä kerätä liikunnan olosuhteita koskevia perustietoja esimerkiksi maastoinventoinnin avulla. Liikunnan olosuhteita koskevien mahdollisten erillistavoitteiden määrittely sekä vuorovaikutteinen keskustelu esimerkiksi liikuntatoimen ja kaavoituksen välillä on tarpeen jo ennen kaavoituksen tavoitteiden asettelua. Lisäksi tulee päättää, mitä liikunnan olosuhteita koskevia erillisselvityksiä tehdään ja valita menetelmät. Tällainen voi olla esimerkiksi talviolosuhteissa jälkien perusteella tehtävä ”epävirallisten” ulkoilureittien kartoitus tai kasvullisten alueiden kartoitus ilmakuvien avulla virkistyskäytössä olevien alueiden kartoittamiseksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) tulee laatia siten, että liikuntapuoli kirjataan osalliseksi. Mahdollinen kaavakonsultti tulee saattaa tietoiseksi liikuntaa koskevista tavoitteista ja sitä edistävistä olosuhteista. Yhdeksi lähtöaineistoksi voidaan antaa esimerkiksi tämän sivuston suositukset.

Valmisteluvaihe

Vaikutusten arviointia tulee kaavan valmisteluvaiheessa tehdä myös liikunnan olosuhteiden näkökulmasta. Vaikutusarviointeihin voi sisällyttää mahdollisten liikunnan olosuhteita koskevien erillisselvitysten laadinnan sekä niiden tulosten nivomisen osaksi suunnittelua. Erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen arviointi voidaan suorittaa liikunnan olosuhteiden näkökulmasta siten, että liikuntatoimen ja kaavoituspuolen edustajat arvioivat yhdessä suosituslistan avulla suunnitelmien liikuntaolosuhteiden laatua; kokenut liikuntasuunnittelija voi tehdä tämän itsekin. Yleisötilaisuuksissa voidaan kerätä liikunnan olosuhteita koskevaa osallispalautetta. Yleisötilaisuuksien kutsuja tulee suunnatta paitsi asukkaille myös muille osallisille, kuten liikuntaseuroille. Arvioinneissa ja palautteessa mahdollisesti esiin nousevia liikunnan olosuhteita heikentäviä tekijöitä tulee lieventää ja huomioida suunnitelmissa. Yleisötilaisuuksien järjestämisessä on syytä pohtia, mikä voisi olla sopivin tapa esitellä suunnitelmia ja herättää keskustelua.

Ehdotusvaihe

Ehdotusvaiheessa vähennetään edellisten vaiheiden palautteen perusteella todettuja haittoja. Liikunnan olosuhteet tulee huomioida vähintään siten, että pyydetään kaavaehdotuksesta liikuntapuolen lausunto. Liikunnan olosuhteita koskevan erillisen vaikutusarvioinnin tai liikunnan olosuhteisiin liittyviä muita arviointeja voi esitellä yleisötilaisuudessa (esimerkiksi kartan ja aputekstien avulla). Liikuntanäkökulma ja sitä koskevat arvioinnit tulee liittää osaksi kaavaselostusta.

Hyväksyminen

Hyväksymisvaiheessa liikunnan olosuhteisiin liittyvät arvioinnit liitetään osaksi muuta arviointia koskevaa päätöksentekoaineistoa omana osanaan. Uusia päättäjiä koulutettaessa yhdeksi teemaksi lisätään liikunnan olosuhteet.

Kaavan toteutumisen ja vaikutusten seuranta

Kaavan toteutumisen seuranta voidaan järjestää liikunnan olosuhdenäkökulman osalta liikuntatoimen ja kaavoituksen yhteistyönä. Liikunnan olosuhteet tulee liittää osaksi kunnan elinympäristön tilan seurantaa. Lisäksi liikunnan olosuhteiden yleistä kehittymisen seurantaa voidaan toteuttaa esimerkiksi säännöllisten maastoinventointien avulla.

Pin It on Pinterest