Kouvola – Opetustoimen ja kaavoituksen yhteistyöllä laadukkaampaa kouluympäristöä

Koulu ja sen lähiympäristö reitteineen ovat tärkeitä suunnittelun kohteita lasten ja nuorten liikkumisen kannalta. Kouvolan kaupungissa opetustoimi on osallistunut aktiivisesti koulualueiden suunnitteluun. Perusopetuksen palvelupäällikkö Kim Strömmer nostaa esille erityisesti Sarkolan koulun piha-alueen suunnittelun, jossa päästiin erinomaiseen lopputulokseen poikkihallinnollisen yhteistyön avulla.

Sarkolan koulun liikennejärjestelyjä tarkasteltiin osana uuden koulun rakentamista. Yhtenä suunnittelutavoitteena oli mahdollistaa turvallinen koulumatka, koska suurin osa koululaisista tulee kouluun pyöräillen. Koululaiset joutuivat ylittämään vilkkaasti liikennöidyn kadun ennen koulun pihaan saapumista. Läheisyydessä on myös jalkapallokenttä, johon liittyy paljon käyttö- ja huoltoliikennettä sekä pysäköintipaikkojen tarvetta. Opetustoimen sisäisessä keskustelussa päädyttiin ehdottamaan ratkaisua, jossa vilkkaasti liikennöity suora katu olisi ns. katkaistu koulun edestä. Koulun pihaa toivottiin laajennettavaksi katualueelle, jotta autoliikenne saataisiin pois koulun edestä. Keskusteluissa kaavoituksen ja liikennesuunnittelun kanssa päädyttiin kuitenkin lopputulokseen, jossa kadun linjausta muutettiin. Katu tekee koulun kohdalla pienen mutkan ja autojen vauhtia hiljennetään myös töyssyjen avulla. Lisäksi jalkapallokentän pysäköintialueita siirrettiin hieman kauemmaksi, jotta liikennemäärät kadunylityskohdassa saataisiin mahdollisimman pieniksi.

Havainnekuva katumuutoksesta. Kuva: Kouvolan kaupunki.

Ennen katujen muutoksia selvitetään aina kyseisten väylien liikennemäärät sekä niillä olevan liikenteen laatu ja suuntautuminen. Kaupungilla on käytössä mittauslaitteistot, jotka erottelevat eri ajoneuvoluokat toisistaan ja mittaavat ajoneuvojen nopeudet. Mittaukset toistetaan yleensä muutostöiden jälkeen, jonka jälkeen mittaustulokset analysoidaan.

Poikkihallinnollisessa keskustelussa pohdittiin mitä kadun katkaiseminen olisi tarkoittanut käytännössä – autoilijat olisivat alkaneet etsiä poikkeavia reittejä ns. katkaistun katualueen kohdalla ja näin aiheuttaneet suurempaa vaaraa tietä ylittäville koululaisille. Keskustelun avulla eri toimijatahot oppivat ymmärtämään toistensa näkökulmia ja löysivät sopivat keinot yhteisen tavoitteen toteuttamiseen: turvallisen koulumatkan edistämiseen.

Kouvolassa toimii useita poikkihallinnollisia työryhmiä, joissa käsitellään kaavoitukseen liittyviä asioita. Lasten ja nuorten palveluiden monialainen ohjausryhmä kokoontuu kerran kahdessa kuukaudessa, ja ryhmässä on edustus myös kaavoituksesta. Tämä mahdollistaa ajankohtaisten kaava-asioiden käsittelyn varhaiskasvatuksen ja koulujen näkökulmasta. Tietoa saadaan vietyä myös kouluille.

Paikkatietoryhmässä, jossa on edustus kaikista kaupungin toimialoista, käsitellään esimerkiksi koulujen saavutettavuutta ja kevyen liikenteen verkostoon liittyviä hankkeita. Saman sisältöistä keskustelua käydään joukkoliikennetyöryhmän kanssa. Lisäksi arkiliikunnan olosuhteita edistetään Liikunnan osaamistiimissä ja Viisaan liikkumisen työryhmässä. Strömmerin mukaan on hyvä, että erilaisilla näkökulmilla ja tavoitteilla muodostettuja työryhmiä on useita. Näin saadaan ajankohtaista tietoa poikkihallinnollisista asioista ja hankkeista sekä vietyä oman alan näkemyksiä suunnitteluun.

Pin It on Pinterest