Hollihaan puisto, Oulu

Oulun Hollihaan puiston uudistaminen toiminnoiltaan ja ilmeeltään eri ikäryhmiä palvelevaksi puistoalueeksi on käynnissä. Kehitettävällä alueella on useita kaavamerkintöjä ja ne mahdollistavat monipuolisen liikunnallisen toiminnan. Puiston suunnittelu aloitettiin yleissuunnittelulla edeten rakennussuunnitteluvaiheeseen.

Hollihaan puiston suunnittelu toiminnoiltaan ja ilmeeltään eri ikäryhmiä palvelevaksi puistoalueeksi käynnistyi kesällä 2010 puiston kasvillisuuden ja toimintojen kartoittamisella. Puiston yleissuunnittelua koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelma merkittiin tiedoksi marraskuussa 2012. Kaupungin Teknisen Keskuksen Katu- ja Viherpalvelut –yksikkö laati yleissuunnitelman yhteistyössä monien eri tahojen kanssa kuten; Liikuntaviraston, Nuorisoasiainkeskuksen, Oulun Nuorten Edustajiston, Sosiaali- ja terveystoimen, Oulun Veden, Oulun seudun ympäristötoimen ja Tilakeskuksen.

Suunnittelun edetessä järjestettiin yleisötilaisuus 8.12.2010, jossa suunnitelmaluonnosta esitettiin. Tilaisuudessa sekä sen jälkeen esitettyjen mielipiteiden johdosta suunnitelmaluonnosta muutettiin monilta osin. Kannanottoja jätettiin sekä suullisesti että kirjallisesti ja ratkaisuja on tarkasteltu yhdessä maastossa. Erityisesti asukkaat ovat ottaneet ahkerasti kantaa suunnitelmaluonnokseen. Veneilijät ovat aktiivisesti vaikuttaneet veneiden talvisäilytyksen mitoitukseen ja toiminnallisuuteen.

Yleissuunnitelmaluonnokseen tehtyjen muutosten jälkeen laadittu yleissuunnitelmaehdotus oli kahden viikon ajan julkisesti nähtävillä, 25.2.-11.3.2011 välisenä aikana. Suunnitelmasta jätettiin 18 kirjallista mielipidettä ja 6 pyydettyä lausuntoa. Mielipiteisiin ja lausuntoihin laadittiin vastineet ja suunnitelmaan tehtiin muutoksia. Tämän jälkeen tekninen lautakunta hyväksyi 12.4.2011 Hollihaan puiston päivitetyn yleissuunnitelman jatkosuunnittelussa ohjeellisena noudatettavaksi.

Yleissuunnitelman hyväksymisen jälkeen puistosta laadittiin rakennussuunnitelma toteuttamista varten. Rakennussuunnitelmaluonnoksen esittelyä varten järjestettiin myös yleisötilaisuus. Rakennussuunnitelma oli tehty yleissuunnitelman pohjalta. Siinä oli lisäksi tehty tarkempia suunnitelmia esimerkiksi katujen ja polkujen poikkileikkauksista. Rakennussuunnitelma laitettiin neljäksi viikoksi nähtäville kesä-heinäkuussa 2012. Suunnitelmiin jätettiin kaksi lausuntoa ja viisi muistutusta, joiden pohjalta suunnitelmaan tehtiin pieniä muutoksia. Puiston toteutus tehdään vaiheittain.

Taustaa:

Hollihaan puistoalue on Oulussa keskustan toiseksi suurin viheralue, jonka pinta-ala on n. 11ha. Suistoon rajautuva puistoalue on merkittävä sekä maisema-, että kaupunkirakenteen kannalta ja virkistysalueena, joka tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen harrastustoimintaan.

Suunnittelualue

Puistoalueen kehityksessä aktivoidaan aluetta eri ikä- ja intressiryhmien tarpeet huomioiden. Näitä ovat lapset, nuoret, työikäiset ja eläkeläiset sekä perheet, koiraharrastajat ja veneilijät. Rantavyöhykkeen kunnostus ja saarten hienovarainen aktivointi vahvistavat paikan merellisyyttä. Laajat yhtenäiset nurmialueet mahdollistavat omaehtoisen toiminnan järjestämisen puistoalueella.

Oulun yliopiston arkkitehtuurin opiskelija Sirpa Luoma esitti diplomityössään vuonna 2010 Hollihaan puistoon rakennettavaksi nuorten suosimien liikuntalajien kuten skeittauksen, BMX-pyöräilyn ja parkourin vaatimia tiloja ja välineitä. Kyseisten lajien harrastajilla ei ole Oulun keskustassa tasokasta harrastuspaikkaa. Lajia harrastavat lapset ja nuoret aikuiset osallistuivat suunnitteluun ja alueen toimintojen ideoitiin. Diplomityö on toiminut tausta-aineistona puiston suunnittelussa ja siihen voi tutustua täällä.

Puiston suunnitelman itäreunassa on keskusleikkipuisto ja liikennepuiston muodostama erityisesti lapsiperheille suunnattu kokonaisuus. Nuorille osoitettu toiminta-alue, jossa on maahan upotettava betoninen skeittialue ja parkourtelineitä, on suunnitelmassa sijoitettu puistoalueen keskelle. Aikuisille ja senioreille on suunniteltu, kävely- ja pyörätien yhteydessä sijaitseva, esteettömästi saavutettavissa oleva alue, jossa on ulkokuntoiluvälineitä. Lisäksi alueen venesatama on osoitettu kunnostettavaksi ja koira-aitausta siirrettäväksi ja suurennettavaksi.

Puiston läpi kulkevia kävely- ja pyöräteitä sekä puistopolkuja on suunnitelmassa linjattu osittain uudestaan ja pääyhteydet päällystetty. Reittien päällystämisellä parannetaan esteettömyyttä yleisesti, mutta myös rullaluisteluyhteydet kaupungin lounaisosista luoteessa sijaitseville suosituille rullaluistelureiteille paranevat.

Hollihaan puistoalueen ja venesataman rakennussuunnitelmaan voi tutustua Oulun kaupungin verkkosivuilla.

Pin It on Pinterest