Poikkihallinnollista yhteistyötä seudullisesti ja kuntatasolla – Kangasala

Kangasalan kunta on tehnyt pitkäjänteisesti poikkihallinnollista yhteistyötä liikunnan edistämiseksi. Kunnan ensimmäinen pyöräilyohjelma laadittiin noin parikymmentä vuotta sitten. Parhaillaan kunnassa toimii Kestävän liikkumisen työryhmä, joka edistää erityisesti kävelyn ja pyöräilyn, mutta myös joukkoliikenteen toteutumisen mahdollisuuksia. Noin neljä vuotta samalla kokoonpanolla toimineessa työryhmässä ovat mukana kaavoitus, liikennesuunnittelu, liikuntatoimi, sosiaali- ja terveystoimi sekä sivistystoimi.

Työryhmä vetää ja toteuttaa Kangasalan kunnan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa, joka on hyväksytty kunnanhallituksessa. Ohjelma pohjautuu seudullisella tasolla hyväksyttyyn, kahdeksan kuntaa kattavaan Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmaan. Suunnitelman yhtenä painopisteenä on kestävä liikkuminen, jolla tavoitellaan autoliikenteen osuuden vähentämistä sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn lisäämistä.

Rakennesuunnitelma ja erityisesti kunnan oma kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma heijastuu esimerkiksi yleiskaavoitukseen. Kunnassa halutaan tehdä ympäristöä, jossa palvelut ovat turvallisesti ja hyvin saavutettavissa kävellen ja pyöräillen. Kävelykeskustalla ja pyöräilyreittien linjauksilla on merkitystä. Muuttovoittoisessa kunnassa kiinnitetään huomiota myös eheään yhdyskuntarakenteeseen. Joukkoliikenteen saavuttaminen asuinalueilta on tärkeää, koska merkittävän suuri osa kuntalaisista käy töissä noin viidentoista kilometrin päässä Tampereella. Kunnassa halutaankin tukea muun muassa pyöräilyä joukkoliikenteen liityntäkulkumuotona ja järjestää hyvät pyöräpaikoitusalueet bussipysäkeille. Ehkäpä työmatkat taittuvat tulevaisuudessa myös sähköpolkupyörillä.

Kunnan kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen kannustaa muitakin kuntia poikkihallinnolliseen yhteistyöhön ja uudenlaisen toimintakulttuurin luomiseen. Tärkeintä on niin kuntalaisten kuin eri hallintokuntien osallistaminen, jotta liikunnan edistämiseen liittyvät asiat ymmärretään. Poikkihallinnollisessa yhteistyössä on tärkeää myös kokoontua tarpeeksi usein. Käytännössä tämä tarkoittaa noin neljää palaverikertaa vuodessa. Lisäksi on olennaista seurata säännöllisesti yhteisten tavoitteiden toteutumista.

Poikkihallinnollinen työryhmä maastokatselmuksella. Mukana oli henkilökuntaa kaavoituksesta, katusuunnittelusta, puutarhoilta ja vesihuollosta. Kuva: Kangasalan kunta.

Pin It on Pinterest